Ders İçerikleri

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak için alınması gereken toplam kredi sayısı 95 olup alınması gereken dersler ve ders içerikleri aşağıdadır. 
Tezsiz Program Yapısı 
 
Ders Programı  AKTS 
PSY 501  Araştırma Yöntemleri 
PSY 503  Meslek Etiğ i 
PSY 588  Alan Uygulaması 1 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY 598  Mezuniyet Projesi  15 
Toplam        95 

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamak için alınması gereken toplam kredi sayısı 132 olup alınması gereken dersler ve ders içerikleri aşağıdadır. 
Tezli Program Yapısı 
 
Ders Programı  AKTS 
PSY 501  Araştırma Yöntemleri 
PSY 502  İleri Araştırma Yöntemleri 
PSY 503  Meslek Etiğ i 
PSY 588  Alan Uygulaması 1 
PSY 589  Alan Uygulaması 2 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY ---  Seçmeli Ders 
PSY 597  Seminer 
PSY 599  Yüksek Lisans Tezi  60 
Toplam        132 
 
Ders İçerikleri 

PSY 501 Araştırma Yöntemleri (3-0) 8 
Bu derste bir araştırma yürütebilmek için gerekli temel yetenekleri oluşturmak için temel kavramlarının sunulması, literatür tarama, problem bulma, teori oluşturma, hipotez kurma ve test etme ve deneysel desenler, istatistiksel uygulamalar gibi araştırma yöntemleri konuları incelenecektir. 

PSY 502 İleri Araştırma Yöntemleri (3-0) 8 
Bu ders süresince temel istatistik bilgi birikiminin üzerine eklenebilecek çeşitli araştırma yöntemlerini uygulama ve yorumlama üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu kapsamda, çok yönlü varyans analizleri, kovaryans analizleri, karşılaştırmalar, regresyon analizleri, aracılık ve düzenleyici değişken analizleri gibi konuların incelenmesini içermektedir. 

PSY 503 Meslek Etiği (3-0) 8 
Bu derste, psikoloji biliminde etik uygulamalar üzerine mevcut literatür incelenecektir. Bireyler, çalışmalarda katılımcıların hakları, çalışmaların etik boyutları işlenecektir. Öğrenciler; psikoterapi uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası etik yönetmelikler konusunda bilgilendirilecektir. 

PSY 588 Alan Uygulaması 1 (0-3) 8 
Bu uygulamalı dersin temel amacı program boyunca öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Alan Uygulaması ile öğrenciler psikoloji alanı ile ilgili farkındalık kazanma, gözlem yapma, kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini deneyimleme fırsatı bulacaktır. Alan uygulamasının diğer bir amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir. Öğrenciler kendi buldukları veya programın sağladığı nitelikli kurum ve kuruluşlarda tecrübe kazanma fırsatı bulacaklardır. 

PSY 589 Alan Uygulaması 2 (0-3) 8 
Bu ders PSY 588 Alan Uygulaması 1 dersinin devamı niteliğindedir. Bu uygulamalı dersin temel amacı program boyunca öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Alan Uygulaması ile öğrenciler psikoloji alanı ile ilgili farkındalık kazanma, gözlem yapma, kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini deneyimleme fırsatı bulacaktır. Alan uygulamasının diğer bir amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir. Öğrenciler kendi buldukları veya programın sağladığı nitelikli kurum ve kuruluşlarda tecrübe kazanma fırsatı bulacaklardır. 

PSY 598 Mezuniyet Projesi (0-0) 15 
Bu dersin amacı öğrencinin seçeceği alt uzmanlık alanında araştırma ve sahada uygulama yapmasını sağlamak ve bu yolla uzmanlık alanına ilişkin deneyim kazandırmaktır. Öğrencinin uygulamalı psikolojinin özel ilgi duyduğu bir alanda derinlemesine akademik bir 
çalışma yapması, birincil ya da ikincil veri toplaması, bu verilerin analizi sonucunda elde edilen bulguların mantıksal bir yapıya kavuşturularak sunulması beklenmektedir. 

PSY 597 Seminer (0-0) 8 
Bu ders kapsamında, son yıllarda yapılan araştırmalardan örnekler farklı alanlarda çalışan akademisyenler tarafından sunulacaktır. Öğrencilerin bu bilimsel örnekler doğrultusunda kendi ilgi ve çalışma alanlarını belirlemesi hedeflenmektedir. 

PSY 599 Yüksek Lisans Tezi (0-0) 60 
Bu dersin amacı öğrencilerin programda boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak tez çalışması kapsamında bilimsel bir araştırma yapmalarını sağlamak, buldukları sonuçların akademik alana katkılarını yorumlamalarını sağlamak ve bu beceri ve yeterliklerle doktora program başvurularına hazırlamaktır. 
 
SEÇMELİ DERSLER 

PSY504 Biliş sel Nö ropsikoloji (3-0) 8 
Bu derste, bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini incelenecektir. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konular güncel yayınlar ışığında ele alınacaktır. Bu konuların geleceğin bilimini belirmedeki yeri tartışılacaktır. 

PSY505 Psikoterapide Seç me Konular (3-0) 8 
Bu ders boyunca psikopatoloji ve psikoterapi alanındaki farklı yaklaşımlardan en güncel yöntemleri içeren konu ve bilimsel çalışmalar incelencektir. 

PSY506 Geliş imsel Psikopatoloji (3-0) 8 
Bu ders kapsamında, çocukluk ve ergenlik dönemden başlayarak, psikiyatrik rahatsızlıklarına tanı koyma; etimoloji üzerine güncel ve tarihi bakış açıları üzerinde durulacaktır. 

PSY507 Psikolojik Testler (3-0) 8 
Bu derste, psikoloji uygulamalarında gerekli olan temel bilgi ve beceriler; bilişsel becerilerin ve genel gelişimin testler aracılığıyla ölçümü, bunların tarihçesi ve temel konular işlenecektir. 

PSY508 İ leri Gö zlem ve Gö rü şme Teknikleri (3-0) 8 
Bu derste öğrenciler, görüşme ve gözlem teknikleri üzerine temel kavramlar ve anahtar süreçler; hastalarla etik ve etkin görüşmeler yapmaya dair pratik bilgiler konularında eğitim göreceklerdir. 

PSY 509 Farklı Gelişen Ç ocuklar ve Eğ itimi (3-0) 8 
Çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş farklı terapi ve eğitim uygulamalarına odaklanılacaktır. Çocuk ve ergenlerin en iyi şekilde gelişimini desteklemeyi hedefleyen oyun tekniklerinin 
tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri, ilkeleri, uygulanışı ve oyun terapisi konusunda yürütülmüş araştırmalar üzerinde durulacaktır. 

PSY510 Aile Sistemleri ve Terapisi (3-0) 8 
Bu ders, çift ve aile sistemleri, bu yapılardaki bozuklukların terapisi, yöntem ve konularına bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Derste öğrenciler, üzerine odaklanılan konularda klasik ve çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları derinlemesine öğrenecek ve bu yaklaşımları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi kazanacaklardır. Dersin içeriği verildiği döneme göre çift ve aile terapisi alanlarından birinde belirlenen bir araştırma alanı üzerine odaklanacaktır. 

PSY 511 Nö ropsikolojik Değ erlendirme Ve Testler (3-0) 8 
Bu derste, nöropsikolojik değerlendirme ve testlerle ilgili tarihsel ve kuramsal yaklaşımlar incelenirken, alanda en çok kullanılan testlerin eğitimi verilecektir. 

PSY 512 Çocuklarda Dil Gelişimi (3-0) 8 
Bu ders boyunca, çocukta bebeklikten okul çağına kadar sözlü dil becerilerini gelişiminin kuramsal olarak incelenmesi ve ölçülmesi konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca dilin sosyal kullanım alanı içerisine giren; dil anlama ve üretme becerileri, anlatı becerileri, dilin ortaya çıkışında ve gelişiminde çevresel etkenlerin rolü gibi konulara da değinilecektir. 

PSY 513 Yetişkin Psikopatoloji (3-0) 8 
Bu ders kapsamında yetişkinlik döneminde yaşanan psikolojik bozuklukları işlenecektir. Bu dönemi kapsayan temel bozukluklara ilişkin tanımlar ve tanı kriterleri üzerinde durulacaktır. Temel bozukluklara ilişkin biyolojik, genetik, ailevi ve sosyokültürel etkiler incelenecektir. Temel bozuklukların gelişimi, önlenmeleri ve tedavileri üzerine yürütülmüş araştırmalar incelenecektir. 

PSY 514 Bilişsel Davranışçı Terapiler (3-0) 8 
Bu derste, psikolojik ve patolojik sorunların çözümünde kullanılan bilişsel davranışçı terapi konusu tarihsel ve kuramsal bir bakış açısıyla incelenecek, bu yaklaşımın en etkin olduğu psikolojik rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri üzerinde durulacaktır. 

PSY 515 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (3-0) 8 
Bu ders boyunca, bilişsel psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımlara kısaca değinilecek ve dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemleri içeren çalışmalar incelenecektir. 

PSY 516 Sağlık Psikolojisi ve Uygulamaları (3-0) 8 
Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel kavram ve kuramlarını incelemek, sağlık davranışlarını etkilemeye ve değiştirmeye yönelik düşünce ve davranış biçimleri üzerinde durmaktır. Bu amaçla, yükleme teorisi, sosyal bilişsel teori, denetim odağı, algılanan kontrol, algılanan öz-yeterlilik, sağlık inanç modeli, kişisel hastalık modelleri, öğrenilmiş çaresizlik, planlı davranış kuramı, koruma motivasyon teorisi gibi kuramları ve kavramları içeren geniş bir yelpazedeki konulara değinilecektir. 

PSY 517 Adli Psikoloji ve Uygulamaları (3-0) 8 
Bu derste, adli psikolojinin temel kavramları ve inceleme yöntemleri incelenecektir. Suç ve suçluluğun tanımı, suç kavramının tarihsel geçmişi, suça yatkın kişilik özellikleri, ceza ehliyeti ve ölçütleri ile hukuki ehliyet ölçütleri işlenen konuları oluşturmaktadır. Ayrıca madde bağımlılığı ve suç, akıl hastalıkları ve suç, suçlulukla biyolojik kavramlar, faktörler, suçlulukta sosyolojik kavramlar ve faktörler de değinilen konular arasındadır. 

PSY 518 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ç alış maları (3-0) 8 
Bu ders kapsamında, toplumsal cinsiyet ve cinsiyete özel davranışların gelişimi ile ilgili güncel bakış açıları; toplumsal cinsiyet farklılıklarının var olup olmadığı ile ilgili araştırmalar; kadının ailedeki rolünün psikolojik değerlendirmesi; kadına uygulanan duygusal, sözlü ve fiziksel tacizin şiddet halkası ve taciz çemberi yöntemleri ile açıklanması konular üzerinde durulacaktır. 

PSY 519 Endü stri ve Ö rgü t Psikolojisi (3-0) 8 
Bu ders, psikolojinin organizasyonlarda ve iş ortamında uygulanması; çalışan psikolojisi; performans değerlendirilmesi; motivasyon ve iş tatmini; örgütsel davranış; liderlik ve yönetim gibi konulardaki ileri düzey güncel çalışmaların inceleneceği şekilde planlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi kazanmalarını teşvik etmek için orta ölçekli bir araştırma projesi yapmaları istenecektir. 

PSY 520 Uygulamalı Psikolojide Gü ncel Konular (3-0) 8 
Öğrenciler, bu ders kapsamında psikoloji uygulamalarında gerekli olan temel beceri ve bilgiler; gelişim, bilişsel, klinik alanından uygulamalı çalışmalar, alan gözlemlerinde bulunacaklardır. 

PSY521 Çocuk Psikolojisinde Uygulamalar (3-0) 8 
Bu derste, gelişimsel psikoloji uygulamalarında gerekli olan temel beceri ve bilgiler; çocuk gelişimiyle ilgili detaylı bilgi vermeyi ve alandaki mevcut bilgi birikimini desteklemeyi hedefleyen uygulamalara yer verilecektir. Öğrencilerin dünya genelinde yürütülen küçük veya büyük ölçekli uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi edinecekler ve bir programın gelişmesine yardımcı olabilecek donanıma sahip olacaklardır. 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.