Ders İçerikleri

 

ÖZEL HUKUK TEZLİ TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS  
HUK 524 Sözleşme Hazırlama Teknikleri  Z 3 0 3 8  
HUK 551 Şirketlerde Yapısal Değişiklikler (Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme) Z 3 0 3 8  
HUK596 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Z 3 0 3 8  
HUK 597 Seminer Z 0 1 0 5  
HUK599 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 60  
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 89
HUK 5XX Seçmeli 1 S 3 0 3 8  
HUK 5XX Seçmeli 1 S 3 0 3 8  
HUK 5XX Seçmeli 1 S 3 0 3 8  
HUK 5XX Seçmeli 1 S 3 0 3 8  
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 32
Alınması Gereken Toplam AKTS 125
 
SEÇMELİ DERSLER
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS  
HUK507 İsimsiz (Atipik) Sözleşmeler S 3 0 3 8  
HUK510 Teminat Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK520 Franchise Sözleşmesi ve Uygulamaları  S 3 0 3 8  
HUK523  Uluslararası Fikri Sınai Mülkiyet Hukuk  S 3 0 3 8  
HUK530  Sağlık Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK532 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları  S 3 0 3 8  
HUK 533 Medeni Hukukta İrade Bozuklukları S 3 0 3 8  
HUK534 İnşaat Sözleşmeleri  S 3 0 3 8  
HUK535 Enerji Hukukunda Güncel Gelişmeler  S 3 0 3 8  
HUK537 Haksız Rekabet  S 3 0 3 8  
HUK538 Anonim Şirketler Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK539 Limited Şirketler Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK541 Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları  S 3 0 3 8  
HUK542 Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  S 3 0 3 8  
HUK543 Yabancı Yatırım  S 3 0 3 8  
HUK544 Toplu İş Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK546 Mal Rejimleri Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK 550  Lojistik ve Taşıma Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK556  Karşılaştırmalı Türk-Alman Şirketler Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK557 Ticari Arabuluculuk  S 3 0 3 8  
HUK559  Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Yeniden Yapılandırma  S 3 0 3 8  
HUK 564  Uluslararası İnşaat Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK572  Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler S 3 0 3 8  
HUK580  HMK Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  S 3 0 3 8  
HUK590  Bono ve Çek Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK 592  İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tazminatlar  S 3 0 3 8  
HUK 593  İş Yargısı  S 3 0 3 8  
HUK594  Sigorta Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK665  Kooperatif Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK666 Marka Hukuku  S 3 0 3 8  
HUK667 Sermaye Piyasası ve Borsa Hukuku  S 3 0 3 8  
                 
 HUK 523 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (3-0) 8
Bu dersin amacı, öğrencileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve ile tanıştırmak ve bu bağlamda özellikle telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

HUK 524 Mal Rejimleri Hukuku (3-0) 8
Mal rejimi sözleşmeleri, edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, ölüm halinde mal rejimi ve miras tasfiyesi, seçimlik mal rejimleri (mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı).

HUK 527 Teminat Hukuku (3-0) 8
Ayni ve şahsi teminat hukukunun teorik olarak incelenmesi ve güncel Yargıtay kararlarının analizi.

HUK 528 Franchise Sözleşmesi ve Uygulamaları (3-0) 
Franchise Sözleşmelerinin özel olarak incelenmesi, Franchise veren ile Franchise alan arasındaki hak ve yükümlülüklerinin detaylıca tartışılması.

HUK 529 İnşaat Sözleşmeleri (3-0) 8
FIDIC model sözleşmeleri, mühendisin konumu ve uyuşmazlık çözme yetkisi, uygulama sorunları, joint venture sözleşmeleri, aşırı ifa güçlüğü ve force majeure şartları, tahkim şartları konuları incelenecektir.

HUK 530 Sağlık Hukuku (3-0) 8
Tıbbi sorumluluk, cihaz patent işlemleri, eczane sorumluluğu, hastane sorumluluğu, hastane çalışanlarının hizmet sözleşmeleri, hasta hakları, yanlış ve eksik tedavi, bazı güncel mahkeme kararlarının analizi.

HUK 531 Sözleşme Hazırlama Teknikleri (3-0) 8
Uygulamada sözleşmelerin hazırlanması için dikkat edilmesi gerekenlerin incelenmesi.

HUK 532 İsimsiz (Atipik) Sözleşmeler (3-0) 8
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri dışında kalan, (sui generis) sözleşme tiplerinin detaylıca incelenmesi.

HUK 533 Medeni Hukukta İrade Bozuklukları (3-0) 8
Yanılma, aldatma ve korkutma hallerinin Medeni hukukun her alanındaki hukuk işlemlere olan etkileri ve hukuki sonuçları.

HUK 550 Lojistik ve Taşıma Hukuku (3-0) 8
Deniz, kara ve havayolu ile yük-yolcu taşımacılığına ilişkin hukuk kuralları ve ilkeler, Montreal Sözleşmesi, Lahey/Visby, COTIF, Hamburg-Rotterdam Kuralları, CMR.

HUK 551 Şirketlerde Yapısal Değişiklikler ( Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme) (3-0) 8
Gizlilik anlaşması (confidentiality agreement), mutabakat anlaşması (memorandum of understanding), mali ve hukuki due diligence incelemesi, model şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin analizi, geçerli ve geçersiz yapısal değişikliklerin tartışılması.

HUK 552 Sermaye Piyasası ve Borsa Hukuku (3-0) 8
Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler, halka açık anonim ortaklıkların işleyişi, azınlık hakları, halka arz.

HUK 553 Enerji Hukukunda Güncel Gelişmeler (3-0) 8
Enerji sektörünü düzenleyen hukuk kuralları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemelerinin, güncel mahkeme kararları ışığında incelenmesi.

HUK 554 Ticari Arabuluculuk (3-0) 8
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun ticari uyuşmazlıklardaki uygulaması, ticari arabuluculuk yöntem ve teknikleri, UNCITRAL Model Arabuluculuk Kanunu ve karşılaştırmalı hukuk uygulamaları.

HUK 555 Haksız Rekabet (3-0) 8
Haksız rekabete yol açan filer, yatay-dikey anlaşmalar, rekabetin korunması, Rekabet Kurumu’nun işlevleri, izne bağlı devralmalar ve birleşmeler.

HUK 556 Karşılaştırmalı Türk-Alman Şirketler Hukuku (3-0) 8
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlere dair hükümler ile Alman hukukunda yer alan şirketler hukukuna dair düzenlemelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

HUK 557 Anonim Şirketler Hukuku (3-0) 8
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde; özellikle anonim şirketlerinin tüm yönleriyle incelenmesi, güncel gelişmelerin değerlendirilmesi.

HUK 558 Limited Şirketler Hukuku (3-0) 8
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümler ve Yargıtay kararları çerçevesinde; özellikle limitedşirketlerinin tüm yönleriyle incelenmesi, güncel gelişmelerin değerlendirilmesi.

HUK 559 Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Yeniden Yapılandırma (3-0) 8
Şirketler açısından sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarının incelenmesi; şirket ortakları, yönetici ve idarecilerinin sorumluluğu.

HUK 560 Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları (3-0) 8
Bu derste bir uluslararası alım-satım sözleşmesi örneğinden yola çıkarak uluslararası sözleşmelerin kuruluşu ve işleyişi, INCOTERMS, akreditif ve diğer ödeme şekilleri, model sözleşmelerin kullanımı, sözleşmeye uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözüm yolları öğretilecektir.
 
HUK 563 Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (3-0) 8
Tahkim şartı, dava ehliyeti, tahkime elverişlilik, kamu düzeni, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkimde yargılama süreci, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili New York Konvansiyonu, Milletlerarası Tahkim Kanunu konuları işlenecektir.

HUK 564 Uluslararası İnşaat Hukuku (3-0) 8
FIDIC model sözleşmeleri, mühendisin konumu ve uyuşmazlık çözme yetkisi, uygulama sorunları, joint venture sözleşmeleri, aşırı ifa güçlüğü ve force maceur şartları, tahkim şartları konuları incelenecektir.

HUK 565 Yabancı Yatırım (3-0) 8
Uluslararası Yatırım Hukuku’nun kaynakları, uluslararası antlaşmalar, çift taraflı yatırım anlaşmaları, vergi anlaşmaları, sürdürülebilir kalkınma boyutu, UNCTAD, OECD ve Dünya Bankası’nın çalışmaları, ICSID ve uluslararası yatırım tahkimi.
 
HUK 566 Toplu İş Hukuku (3-0) 8
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında; toplu iş sözleşmelerinin incelenmesi.

HUK 567 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları (3-0) 8
İş sözleşmelerinin sona erme sebepleri, haklı-haksız fesih, işe iade davaları, ihbar tazminatı, işgüvencesi şartları.

HUK 572 Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler (3-0) 8
Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde şirket birleşme ve devralmalarının denetimi, monopol, üstün konumun kötüye kullanılması, ticaret engelleri, devlet sübvansiyonlarının hukukiliği, rekabetin uluslararası korunması.

HUK 580 HMK Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (3-0) 8
HMK kapsamında tahkim ile diğer alternatif uyuşmazlık çözüm imkanlarının değerlendirilmesi.

HUK 581 Marka Hukuku (3-0) 8
WIPO, markanın ülkesel ve uluslararası düzeylerde korunması, TPE işlevleri, markanın tescili, marka olarak tescil edilemeyecek imge ve şeyler, marka ihlallerinde yasal koruma.

HUK 590 Bono ve Çek Hukuku (3-0) 8
Kambiyo senetlerinden çek ve bononun detaylıca incelenmesi, geçersizlik halleri, güncel Yargıtay kararları.

HUK 591 Kooperatif Hukuku (3-0) 8
Türk Ticaret Kanunu’ndaki Kooperatiflere ilişkin hükümler ile Yargıtay kararları ışığında, kooperatiflerin detaylıca incelenmesi.

HUK 592 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tazminatlar (3-0) 8
Kıdem tazminatı, iş güvencesi, ihbar tazminatı, tazminat davaları.

HUK 593 İş Yargısı (3-0) 8
İş mahkemeleri, arabuluculuk, 7036 sayılı Kanun kapsamında bir dava ön şartı olarak arabuluculuk.

HUK 594 Sigorta Hukuku (3-0) 8
Sigortacı, sigortalı (lehdar), sigorta ettiren arasındaki hak ve yükümlülüklerin incelenmesi; sigortacının halefiyeti, reasürans şirketleri, sigorta hukukunda tahkim.

HUK 596 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği (3-0) 8
Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar. Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik hususlar.

HUK 597 Seminer (3-0) 5
Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar. Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik hususlar.

HUK 598 Mezuniyet Projesi (0-0) 24
Bitirme projesinin amacı öğrencilerin Özel Hukuk alanında belirli bir konu üzerinde araştırma yapıp
araştırma sonucunu yazılı olarak ifade etmeleridir.

HUK 599 Tez (0-0) 60
Öğrenciler Özel Hukuk ile ilgili bir alanda akademik nitelikli bir araştırma yaparak bilimsel bir eser ortaya çıkaracaklardır.
 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.