Ders İçerikleri

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak için alınması gereken toplam kredi sayısı 95 olup alınması gereken dersler ve ders içerikleri aşağıdadır. 
 

Tezsiz Program Yapısı 
 
Ders Programı T U AKTS
 
ISL 540 Finansal Muhasebe 3 0 8
ISL 542 Finansal Yönetim 3 0 8
ISL 581 Ekonomi 3 0 8
MHD 543 Muhasebe Teorisi 3 0 8
MHD 541 Yönetim Muhasebesi 3 0 8
MHD 546 Denetimin Teorik Yapısı ve Uygulama 3 0 8
MHD 547 İç Denetim ve Kontrol 3 0 8
MHD 556 Uluslararası Finansal Raporlama 3 0 8
MHD 544 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3 0 8
ISL 596 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 3 0 8
MHD 598 Mezuniyet Projesi 0 0 15
Toplam
 

 

 
95

Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamak için alınması gereken toplam kredi sayısı 120 olup alınması gereken dersler ve ders içerikleri aşağıdadır. 
 
Tezli Program Yapısı 
 
Ders Programı T U AKTS
 
ISL 540 Finansal Muhasebe 3 0 8
MHD 543 Muhasebe Teorisi 3 0 8
MHD 541 Yönetim Muhasebesi 3 0 8
MHD 546 Denetimin Teorik Yapısı ve Uygulama 3 0 8
MHD 547 İç Denetim ve Kontrol 3 0 8
MHD 556 Uluslararası Finansal Raporlama 3 0 8
ILS 596 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 3 0 8
ISL 597 Seminer 3 0 8
MHD 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 60
Toplam
 

 

 
124

Ders İçerikleri
 
ISL 540 Finansal Muhasebe (3-0)8 
Temel kavramlar ve muhasebenin temelleri; bilanço esasına göre kayıt sistemi; kayıt işlemleri; muhasebe defterleri; mizan; dönem sonu işlemleri; finansal tabloları hazırlama; uluslararası muhasebe ve raporlama standartları; finansal raporlama örnek ve uygulamaları. 

MHD 541 Yönetim Muhasebesi (3-0)8 
Yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrol konusunda bütünleşik yaklaşımlar; yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrole destek olan prosedür ve sistemler; ürün maliyeti ve strateji ve kaynak tahsisi kararları arasındaki ilişki; farklı maliyet hesaplama sistemlerinin analiz, tasarım ve uygulamaları, standart maliyet; standart oluşturma, sapmaların hesaplanması ve analizi, muhasebeleştirilmesi; süreç iyileştirme ve maliyet azaltma arasındaki ilişki; performans değerlendirme için bütçe kontrol sistemleri ve mali verilerin kullanılması; teşvik sisteminin yönetilmesi; sonuçların değerlendirilmesinde şirket karnesi gibi çoklu ölçütlerin kullanılması 

ISL 542 Finansal Yönetim (3-0)8 
Modern finans araç ve yöntemlerine giriş; şirketin finansmanı, yatırımları ve temettü politikalarının şirket değerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çerçeve; paranın zaman değeri; yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi; sermaye yapısı kararları; sermaye maliyeti; temettü politikası; bono ve hisse değerlendirme; finansal durum analizi; finansal kiralama; proje analizi; getiri-risk ilişkisi; finansal pazarlar ve araçlar; türev araçlara giriş; şirket yapılanması; birleşme, satın alma ve tasfiye etme. 

MHD 543 Muhasebe Teorisi (3-0)8 
Muhasebede teori geliştirme, teori ve yöntem ilişkisi, muhasebede alternatif modeller, muhasebede Ampirik Araştırmalar, davranışsal muhasebe, kurumsal sosyal sorumluluk, çevresel muhasebe, muhasebe düzenlemeleri, standart geliştirme ve politik çevre. 

MHD 546 Denetimin Teorik Yapısı ve Uygulama (3-0)8 
Denetim teori ve uygulamaları; örgütlerde iç ve dış denetimin rolü; hesap verebilirlik ve etik kavramları; risk ve kontrol; denetim standart ve prosedürleri; belgelendirme; profesyonel davranış kuralları; denetim süreci: denetim öncesi hazırlık faaliyeti, ön denetim, denetim planlama ve uygulama aşamaları, bağımsız denetçi raporlarının hazırlanması ve 
değerlendirilmesi; bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin kontrol ve denetimi; erişim kontrolü; afet kurtarma planları. 

MHD 547 İç Denetim ve Kontrol (3-0)8 
İç denetimin temelleri ve tarihsel gelişimi; iç denetim uygulamaları için gereken koşullar; iç denetimin kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetimle ilişkisi; iç denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlaması ve belgelenmesi; dünyada ve Türkiye’de iç denetim ile ilgili kurumlar; uluslararası iç denetim standartları; iç denetçinin özellikleri; sektörel uygulamalar. 

MHD 544 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3-0)8 
Muhasebe bilgi sistemlerine giriş, işletmelerde strateji geliştirme ve uygulama, yöneticilerin karar alma süreçleri ve sorunların çözümünde muhasebe bilgi sistemlerinin rolü, entegre kaynak yönetimi ve önemi, faaliyet tabanlı yönetim anlayışı ve muhasebe bilgi sistemleri ilişkisi, veri işleme, raporlama ve veri madenciliği. 

MHD 556 Uluslararası Finansal Raporlama (3-0)8 
Kavramsal çerçeveler; düzenleyici arka plan; ulusal standartlardan uluslararasına geçiş; UFRS düzenlenmesi ve finansal raporlamaya, denetim ve uygulamaya etkisi; UFRS finansal raporları; şeffaflık ve karşılaştırma olanağı; varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin belirlenmesi ve ölçümü ilkeleri. 

ISL 581 Ekonomi (3-0)8 
Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler; ulusal gelirin, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; klasik teori ve istihdam; ekonomik büyüme teorileri ve gelişme; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansal akımlar dengesi, para ve mali politikalar; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, Türk ekonomisinden örnekler. 

ISL 596 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0)8 
Bilimsel araştırmaların temel prensipleri, bilimsel araştırmalarda etik kavramı ve uygulamaları, akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik. 

ISL 597 Seminer (3-0)8 
Muhasebe ve denetim alanında güncel ve literatürde büyük etki yapmış çalışmaları derlemek, akademik makale okuyabilmek, değerlendirebilmek ve sunabilmek, alan ve problem sahasına yönelik veri derleme, analiz ve raporlama becerisi geliştirmek 

MHD 598 Mezuniyet Projesi (0-0)15 
Bu dersin amacı öğrencinin seçeceği alt uzmanlık alanında araştırma ve sahada uygulama yapmasını sağlamak ve bu yolla uzmanlık alanına ilişkin deneyim kazandırmaktır. Öğrencinin muhasebe ve denetim alanında özel ilgi duyduğu bir konuda derinlemesine akademik bir çalışma yapması, birincil ya da ikincil veri toplaması, bu verilerin analizi sonucunda elde edilen bulguların mantıksal bir yapıya kavuşturularak sunulması beklenmektedir. 

MHD 599 Yüksek Lisans Tezi (0-0) 60 
Muhasebe ve denetim alanında bir konuda teori ve uygulamayı birlikte ilişkilendirerek, sistem bütünlüğü içerisinde inceleyerek özgün bir çalışma ortaya koyabilmek, akademik yazım etik ve kuralları çerçevesinde çalışmasını raporlayabilmek, akademik katkı sağlayabilmek adına tezinden bir makale türetebilmek 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.