Kamu Hukuku Yüksek Lisans Ders İçerikleri


KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK517 Uluslararası Vergi Hukuku Z 3 0 3 10
HUK548 İdari İşlemler Teorisi Z 3 0 3 10
HUK596 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Z 3 0 3 8
HUK597 Seminer Z 0 1 0 5
HUK599 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 60
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 93
HUK 5XX Seçmeli 1 S 3 0 3 8
HUK 5XX Seçmeli 2 S 3 0 3 8
HUK 5XX Seçmeli 3 S 3 0 3 8
HUK 5XX Seçmeli 4 S 3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 32
Alınması Gereken Toplam AKTS 125
 
SEÇMELİ DERSLER
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK501 Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama Tedbiri S 3 0 3 8
HUK503 Türkiye'de Anayasa Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar S 3 0 3 8
HUK504 Hak ve Özgürlükler Rejimi S 3 0 3 8
HUK505 Anayasa Şikayeti ve İdari Rejimler S 3 0 3 8
HUK511 Bilgi Edinme Hakkı S 3 0 3 8
HUK 512 Avrupa Birliği Hukukuna Giriş S 3 0 3 8
HUK513 İnsan Hakları Hukuku S 3 0 3 8
HUK514 Hak Kuramı S 3 0 3 8
HUK515 Kamu Hizmetinin Yürütülüşünde Hukuksal Biçimler S 3 0 3 8
HUK518 Adil Yargılanma Hakkı'na İlişkin Güncel Gelişmeler S 3 0 3 8
HUK519 Vergi Politikası S 3 0 3 8
HUK528 Uluslararası Hukukun Temel Kavramları S 3 0 3 8
HUK 540 Ceza Adalet Sisteminde Çocuğun Korunması S 3 0 3 8
HUK566 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması S 3 0 3 8
HUK567 Ekonomik Kolluk ve Bağımsız İdari Otoriteler S 3 0 3 8
HUK568 İdari Yargıda Kanun Yolları S 3 0 3 8
HUK574 İmar Hukuku S 3 0 3 8
HUK578 AİHS md. 6 Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı S 3 0 3 8
HUK583 AB Sınır Denetimi ve Vize Politikası S 3 0 3 8
HUK585 Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku S 3 0 3 8
 
 
HUK 501 Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama Tedbiri​
 

HUK 503 Türkiye’de Anayasa Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar
Ders iki ana boyutu içermektedir. Bunlardan ilki hak ve özgürlüklere ilişkin olup, 1982 Anayasası’nın ilk haliyle ortaya koyduğu temel felsefeyi, geçirdiği değişiklikleri ve bu değişiklikler sonucunda hak ve özgürlükler bakımından ne tür bir dönüşüm sağlandığını açıklamayı hedeflemektedir. Dersin ikinci boyutu, 1982 Anayasası çerçevesinde, yürütme erkine ilişkin güncel tartışmaları içermektedir. Türkiye’de hükümet sistemi incelenmektedir. Anayasal düzeyde geniş yetkileri ile Cumhurbaşkanının konumu önemli bir başlığı oluşturmaktadır.
 
HUK 504 Hak ve Özgürlükler Rejimi
1982 Anayasası’nın ilk haliyle içerdiği hak ve özgürlükler rejimi ile geçirdiği değişiklikleri ve bu değişiklikler sonucunda hak ve özgürlükler bakımından ne tür bir dönüşüm sağlandığını açıklamayı hedeflemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlama rejimi ve hak ve özgürlüklerin korunması yönündeki güvenceler de belirlenmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ve özgürlüklere yaklaşımı.
 
HUK 505 Anayasa Şikayeti ve İdari Yargı
Anayasa şikayetinin kabul ediliş amacı temel hak ve özgürlük ihlallerini ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde anayasa şikayeti kurumu 1982 Anayasasında 2010 yılında yapılan değişikliklerle “Bireysel Başvuru” adı altında kabul edilmiştir. Bizde bireysel başvurunun kabul ediliş amacı ise İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısını azaltmaktır. Bu derste ülkemizde anayasa şikayetinin kapsamı, bu yola başvuru koşulları, önemli bireysel başvuru kararları ve bireysel başvuru sonucu verilen kararların etki ve sonuçları incelenecektir.
 
HUK 511 Bilgi Edinme Hakkı
Günümüzde demokratik ve saydam bir yönetimin gereği olarak bilgilenme, ulusal ve ulusal-üstü belgelerde bir hak olarak düzenlenmektedir. Dersin konusunu bilgilenmenin ulusal ve ulusal-üstü belgelerde düzenleniş biçimini, bilgi edinme hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisini incelemek, ayrıca ülkemizde anayasal ve yasal düzeyde bilgi edinmenin kapsamını araştırmak oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunundaki bilgi edinme hakkının içeriği ve sınırları incelenecektir. Bilgi edinme hakkının ihlali halinde başvurulabilecek kurumsal ve yargısal yollar hem ulusal hem ulusal-üstü düzeyde araştırılacaktır.
 
HUK 512 Avrupa Birliği Hukukuna Giriş​
Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, genel olarak AB'yi, idari ve yargı yapılanmasını, hukuk düzenlemelerini, yürürlükte olan genel hukuk prensiplerini, AB'nin kalbi olan İç Pazar'ı ve serbest dolaşımı tanıtan bir derstir.
 
HUK 513 İnsan Hakları Hukuku
Bu derste, insan haklarının ulusal üstü düzlemde korunmasına ilişkin metinler öğretilecektir ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu Sözleşme’nin yarattığı içtihadi birikime özel bir önem verilecektir.
 
HUK 514 Hak Kuramı
Objektif Doğal Hak Kuramlarının Anlamı, Modern Hak Kuramlarının Tarihsel olarak ortaya çıkışı, Hakların Hukuki Pozitivizm Perspektifi Açısından Değerlendirilmesi, Etik Yaklaşım Kuramı.
 
HUK 515 Kamu Hizmetinin Yürütülüşünde Hukuksal Biçimler

İdarenin varlık nedenini ve temel işlevini oluşturan kamu hizmetinin kamu tüzelkişileri tarafından veya özel kesim aracılığıyla yürütülmesine bağlı olarak ortaya çıkan hukuksal biçim çeşitliliği (ruhsat veya izin, yap-işlet, yap-işlet devret, kamu-özel ortaklığı vd. sözleşmeler) ele alınmaktadır.

HUK 517 Uluslararası Vergi Hukuku

Bu derste yabancı kişilerin Türkiye’de elde ettiği gelirin vergilendirilmesi (iç vergileme) ile Türkiye’de tam mükellef olan kişilerin yurtdışında elde ettiği gelirin vergilendirilmesi (dış vergileme) esasları ve vergi anlaşmalarının temel kuralları incelenecektir.

 
HUK 518 Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Güncel Gelişmeler
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Hukuku Yönünden Ceza Muhakemesinde Adil Yargilanma Hakkının temelleri, hakkın yapısı, söz konusu hakkın güncel mahkeme kararlarındaki işlenişi, uygulamada adil yargılanma hakkının görünümleri
 
HUK 519 Vergi Politikası
Bu derste vergi politikalarının küreselleşme süreciyle geçirdiği değişim, vergi politikalarının ulusal ve uluslararası aktörleri ve vergi politikalarının geleceği tartışılacaktır.
 
HUK 528 Uluslararası Hukukun Temel Kavramları
Uluslararası Kamu Hukukuna Giriş, genel olarak uluslararası hukukun özneleri, kaynakları, devletlerin sorumluluğu, yargı alanı ve yetkisini tanıtan bir derstir.
 
HUK 540 Ceza Adalet Sisteminde Çocuğun Korunması​
 
HUK 548 İdari İşlemler Teorisi

İdari işlem kavramı, idari işlemin özellikleri, türleri, idari yargı kararlarında idari işlem teorisinin ele alınışı.
 
HUK 566 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması​

İdari yargı kararlarının türleri, mevzuatta idari yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin yaklaşım, idari yargı kararlarının türleri ve emsal yargı kararları.
 
HUK 567 Ekonomik Kolluk ve Bağımsız İdari Otoriteler

Ekonomik kolluk kavramı, ekonomik kolluk faaliyetini yerine getiren idari teşkilat, düzenleyici ve denetleyici idarelerin yapısı, ekonomik kolluk faaliyetine ilişkin yargı kararları.
 
HUK 568 İdari Yargıda Kanun Yolları ​
 
İdari yargılama usulü kanununda kanun yolları, kanun yolları arasındaki farklar, uygulamada kanun yollarına ilişkin çıkan sorunlar ve emsal yargı kararlarının değerlendirilmesi.
 
HUK 574 İmar Hukuku
İmar hukuku mevzuatı ile uygulama sorunları ve yargı kararları ile imar hukukunun incelenmesi.
 
HUK 578 AİHS md. 6 Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı
Karşilaştirmali Hukuk ve Türk Hukuku Yönünden Ceza Muhakemesinde Adil Yargilanma Hakkının tarihsel gelişimi, hakkın yapısı, ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenişi, ceza muhakemesinde söz konusu hakkı güvence altına alan mekanizmalar
 
HUK 583 AB Sınır Denetimi ve Vize Politikası
AB Hukuk düzenlemeleri, AB Adalet Divanı kararları ve bağımsız raporlar üzerinden sınır denetimi ve vize politikası.

HUK 585 Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku
Ders ilgili uluslararası belgelerini ve uluslararası örgütlerin çalışmalarını incelemektedir.
 
HUK 596 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği
Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini öğretir, öğrencinin ilgili alanda sunum yapmasını sağlar.
 
HUK 597 Seminer
Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini öğretir, öğrencinin ilgili alanda sunum yapmasını sağlar.
 
HUK 599 Yüksek Lisans Tezi
Öğrenciler yüksek lisans programı ile ilgili bir alanda akademik nitelikli bir araştırma yaparak bilimsel bir eser ortaya çıkaracaklardır.

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.